PROPOZICE ZÁVODU a pravidla "ČSVM"

pro závody lodí RACE CAMP

 

Akce RACECAMP

oddíl A - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Pořadatelé závodu: Český Svaz Vodního Motorismu
Informace: http://www.racecamp.cz
                  Jiří Pěknice (předseda ČSVM) – tel: +420 602 305 105, email: csvm@seznam.cz

Místo závodu:

Vltava nebo Labe podle místa uskutečnění závodu a podle kalendáře akcí ČSVM. Samotný závod se uskuteční při omezení plavby na dobu jednotlivých rozjížděk, vydáním opatření Státní Plavební Správy (dále jen jako SPS).

Datum závodu: termíny jsou vždy vyhlašovány ČSVM na začátku konkrétního roku

Organizační výbor a ředitelství závodu:

Ředitel závodů: Jiří Pěknice
Tajemník: Lenka Fexa
Hlavní rozhodčí: Slávek Vondřich

Rozhodčí:

B. Nedvěd, V. Henych, J. Henychová, D. Novotný, A. Vyhnánková - Novotná, P.Pavel, P. Rys, F. Pešek,
M. Zelený, K. Pěknicová.

Pravomoci a povinnosti organizačního výboru a ředitelství závodu se řídí dle platných stanov ČSVM. Závod se řídí pravidly U.I.M. a organizačními pravidly pořadatele.

Soutěžní kategorie:

B1 - závěsné motory do obsahu 1 000 cm3
B2 - závěsné motory o obsahu 1 001 cm3 do 2 000 cm3
B3 - závěsné motory o obsahu 2 001 cm3 a více

B4 - vestavěné motory o libovolném obsahu včetně JET motorů

Ostatní informace:

Závodník & posádka:

Jeden závodník a jeden spolujezdec (není povinný) s možností střídání spolujezdce.
Minimální věk závodníka pro účast v závodě je 18 let. Spolujezdec je omezen spodní hranicí 15 let věku, jeho účast však musí odsouhlasit zákonný zástupce. Podmínkou pro připuštění ke startu je splnění bezpečnostních a technických předpisů dle těchto propozic.

Přihlášky:

Jen na přiložené vytištěné přihlášce s vlastnoručním podpisem stvrzující porozumění a souhlas s propozicemi! Přihlášky zaslané přes kontaktní formulář nebo emailem jsou jen provizorní.

Uzávěrka přihlášek: v den závodu do 10:00 (Přihlášky pouze osobně v kanceláři závodu)
Ceny:
Poháry dostanou posádky, které se v rámci závodu RaceCamp umístí na 1. – 3. místě v kategoriích B1 – B4.

Startovné:

Platí se na místě s podpisem přihlášky na každé soutěžní plavidlo a je povinné pro všechny účastníky závodu. Nečlen ČSVM není pojištěn.

Cestovné, stravné a jiné náklady:

Pořadatelé zajistí startujícím posádkám základní občerstvení v podobě nealkoholických nápojů během závodů. Ostatní náklady si hradí každý účastník samostatně.

Závěrečné ustanovení:

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Podpisem přihlášky souhlasí s pravidly a podmínkami uvedenými v těchto propozicích. Každý závodník ručí za škody, které způsobí v souvislosti s jeho účastí v závodu, a zříká se jakéhokoliv nároku na náhradu škody vůči organizátorovi nebo pořadateli závodu.
Každý tým závodníka nebo posádka sportovního člunu musí být vybavená podle Řádu Plavební Bezpečnosti. Při závodu je povinnost všech závodníků mít po celou dobu závodu oblečenu vhodnou funkční plovací vestu a ochrannou přilbu vhodného provedení (podrobněji viz níže - oddíl B a C).
Poruší-li účastník závodů bezpečnostní předpisy závodů (viz níže - oddíl B a C) a/nebo třetí osobě jakoukoliv škodu, není organizátor odpovědný za škody tímto způsobené – za škody odpovídá ten, který škodu způsobil.
Organizátor neručí za škody vzniklé na majetku a zdraví účastníků závodu z jakéhokoliv důvodu a v jakémkoliv rozsahu.

oddíl B - TECHNICKÁ USTANOVENÍ

§ 1 - Pravidla

1.1 Závody se konají podle pravidel závodu - propozic RaceCamp, platných pravidel U.I.M. a platných pravidel soutěží, soutěžního řádu a směrnic ČSVM, pokynů Státní Plavební Správy a pokynů organizátora.
1.2 Principem vytrvalostního závodu je najet nejvyšší možný počet kol na vyznačeném okruhu v délce 1500 m vytyčenou žlutými bójkami a ostrovem(viz přiložená mapka - § 2) ve vymezeném čase 20 min – ve dvou samostatných rozjížďkách. Startuje se po jednotlivých kategoriích B1-B3 dle zveřejněného časového harmonogramu.
1.3 Účastníci se zavazují dodržet všechny platné právní předpisy týkající se plavby sportovních plavidel na toku Vltavy, vydaného Státní Plavební Správou a ostatní platné právní předpisy v souvislosti s provozem malých sportovních plavidel. Účastníci jsou povinni bezvýhradně dodržet pokyny pořadatele a členů organizačního výboru a/nebo ředitelství závodu. Každá soutěžící posádka předloží vyplněný a podepsaný souhlas a potvrzení o porozumění pravidel/propozic závodu na vytištěné přihlášce, zároveň doloží platné oprávnění k řízení malého plavidla a další údaje, o které jej požádá pořadatel v souladu s platnými zákony ČR.
1.4 Organizační výbor má právo kdykoli zkontrolovat soutěžní plavidlo nebo vybavení závodníka za účelem zajištění a/nebo vynucení dodržování bezpečnostních předpisů stanovených těmito propozicemi. Posádka nebo plavidlo, která/-é nesplní technická ustanovení uvedená v oddílu B těchto propozic nebo jinak poruší pravidla závodu, může být okamžitě vyloučená ze závodu na základě rozhodnutí ředitelství závodu.

§ 2 - Závodní dráha

2.1 Vyznačená bójemi, viz obr. níže. Délka dráhy je cca 1500 m. Dráha je vymezená dvěma ukotvenými žlutými plovoucími bójemi v otočkách a červenými bójemi umístěnými mezi žlutými a bójemi. Červené bóje závodník míjí levobokem lodi, otáčí se až okolo žlutých bójí, případně podle situace v konkrétním závodu.
2.2 Pohyb mimo závodní dráhu a příjezd do depa je povolený soutěžícím plavidlům jen ve vyznačeném směru jízdy, tj. proti směru hodinových ručiček. V případě, že závodník vyjede z dráhy, do závodní dráhy se může opět vrátit jen za předpokladu, že svým manévrem neohrozí a/nebo nezpomalí jiného závodníka. Závodník nesmí opustit závodní dráhu bez udání důvodu.
2.3 Obsluhující plavidla (čluny pořadatelů, záchranářů, rozhodčích) se smí po dráze pohybovat v libovolném směru jen za předpokladu zvýšené opatrnosti všech osob, které se v daný moment vyskytují na dráze, dále při zpomalení nebo zastavení závodu a ve všech případech, kdy je jejich činnost schválena Organizačním výborem.
2.4 Obsluhující plavidla mají absolutní přednost jízdy vůči závodním plavidlům, která jim musí dát přednost za všech okolností, dále jim musí kdykoli umožnit výkon jejich činnosti.

§ 3 - Startovní číslo

3.1 Startovní číslo musí být umístěné na obou stranách člunu v souladu s pravidly U.I.M.. Číslice namalované černou barvou musí mít rozměry na výšku 24 cm na bílém podkladu 32 x 40 cm (U.I.M. 206.01) a musí být minimálně 4 cm tlusté. Popř. bílé číslo na černém podkladu.

§ 4 – Rozprava účastníků závodu, přejímka lodí v depu

4.1 Rozprava proběhne v kanceláři Ředitelství závodu – vyznačené místo ve stanu pořadatele.
4.2 Každý závodník je povinný dostavit se ke kontrole a zápisu podle časového programu závodu (viz oddíl B, §6, bod 6.1) s následujícími doklady:
- občané ČR průkaz vůdce malého plavidla nebo závodní licenci, cizinci platnou licenci pro řízení lodí
4.3 Při přejímce lodí v depu (tj. po rozpravě, před volnými tréninky) se bude kontrolovat vybavení závodníka a plavidel – vč. jejich funkčnosti – za dohledu VZS a lékaře:
- ochranná přilba se zapínáním pod bradou
- funkční vhodná záchranná vesta
- funkční trhací kolík ("quick-stop", výtrhová pojistka) na vypínání motoru
- vlečné lano umístěné v lodi nebo uchycené k přídi lodi a jeho bezpečné zajištění v kokpitu proti samovolnému uvolnění
- pádlo nebo veslo
4.4 Bez povinného vybavení nebude závodník připuštěn k volným tréninkům ani mu nebude umožněna účast v závodě. Ochranné přilby, vesty a ostatní vybavení včetně startovního čísla nezabezpečuje organizátor.
4.5 V rámci technické kontroly se bude kontrolovat např. upevnění baterie, palivové nádrže a stav řízení aj. Ředitelství závodu má právo nepřipustit člun s nevyhovujícím technickým stavem k závodu. Rozhodnutí ředitelství závodu o nepřipuštění k závodu je definitivní.
4.6 Podmínka připuštění do závodu: Kromě dodržení všech podmínek účasti, vybavenosti člunů podle předpisů U.I.M., Sportovních a technických předpisů pro nerychlostní čluny ČSVM soutěžních pravidel a podmínek SPS je povinná účast každého závodníka na rozpravě a výkladu trati v depu. Neúčast na rozpravě zakládá právo pořadatele a organizátora závodu nepřipustit účastníka k závodu.
4.7 V případě objektivních okolností, doporučení ředitelství závodu a/nebo organizačního výboru si organizátor vyhrazuje změnit pravidla závodu na rozpravě nebo závod zrušit.

§ 5 – Pojištění

Závodníci se plaví na vlastní nebezpečí a ručí za všechny škody jimi způsobené na majetku, zdraví a životě třetích osob v celém rozsahu. Všem závodníkům se doporučuje sjednat vhodné individuální pojištění. Svým podpisem na přihlášce do závodu účastníci stvrzují, že jsou obeznámeni se všemi pravidly a podmínkami závodu a že jim porozuměli.

§ 6 - Časový rozvrh

6.1 Program - viz harmonogram
6.2 Změna programu vyhrazená podle podmínek určených SPS, organizátorem nebo Ředitelstvím závodu. Změna programu bude oznámená účastníkům nejpozději na rozpravě, případně podle aktuálních podmínek.

§ 7 - Trénink

7.1 Zkušební jízdy (volné tréninky) jsou povinné pro všechny závodníky po vykonání technické kontroly (po přejímce lodě v depu) minimálně v rozsahu jednoho kola. Bez úspěšného absolvování technické kontroly není dovoleno zúčastnit se tréninku – bez výjimek.
7.2 Bez absolvování alespoň jednoho kola ve volném tréninku může být ředitelstvím závodu zakázán start danému soutěžícímu plavidlu v závodu – děje se tak na základě rozhodnutí ředitelství závodu.

§ 8 - Námitky a protesty

8.1 Námitky proti skutečnostem, které mohou být závodníkovi známy před zahájením závodu, je možné uplatnit nejpozději při rozpravě. Ostatní námitky je možné podat nejpozději 10 min. po vyvěšení výsledků závodu. Protest musí být podaný písemně a současně s ním je potřebné složit 1.000,- CZK, které v případě zamítnutí protestu propadají v prospěch pořadatele.
8.2 Podávání námitek a protestů se řídí dle stanov ČSVM.

§ 9 - Spuštění na vodu

9.1 Spuštění na vodu a vytažení člunů z vody lze uskutečnit na sjezdu do vody u konkrétního místa závodu. Spuštění a vytažení člunu se vykonává jen za přítomnosti závodníka na jeho zodpovědnost. Přívěsy a auta smí parkovat jen na plochách vyhrazených organizátory a v místě svozu / vytažení plavidla se smí zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou. Parkování aut a vozíků je v místě depa a ředitelství závodu.

§10 – Start rozjížďky

10.1 Nejpozději 5 minut před zahájením rozjížďky se účastníci závodu připraví v prostoru před cílovou bójí u depa. Zároveň se 5 min před zahájením rozjížďky uzavírá depo a soutěžící plavidlo, které nestihlo opustit depo před stanoveným limitem, se smí připojit do zaváděcího kola jen na pokyn rozhodčích – je na uvážení rozhodčího, zda soutěžícímu plavidlu umožní se připojit do zaváděcího kola nebo ne.
10.2 Na pokyn hlavního rozhodčího zelenou vlajkou vyrazí soutěžící plavidla do zaváděcího kola za zaváděcím člunem (safety-boat) po vyznačené závodní dráze. V zaváděcím kole následují účastníci závodu safety-boat, přičemž se k němu soutěžící plavidlo nesmí přiblížit na více než 50 m.
10.3 Soutěžící plavidlo nesmí v zaváděcím kole opustit vyznačenou závodní dráhu.
10.4 Jakmile safety-boat mine žlutou bóji Z2 , odjíždí ze závodní stopy a mimo závodní dráhu. Rozhodčí ohlásí volnou závodní dráhu zelenou vlajkou, čímž dává účastníkům rozjížďky znamení k zahájení závodu.
10.5 Časomíra vymezující 15 minut dané rozjížďky začíná odpočet v okamžiku, kdy první soutěžící plavidlo protne cílovou čáru u šachovnicové bóje.
10.6 Organizační výbor má právo čas startu přesunout s ohledem na bezpečnost.

§ 11 - Ukončení závodu

11.1 Po skončení 15 minut vymezující trvání dané rozjížďky dá rozhodčí na cílové čáře pokyn šachovnicovou vlajkou o ukončení závodu.
11.2 Po protnutí cílové čáry vymezené cílovými bójemi (viz mapa) závodník postupně zpomalí a vrátí se bezpečně do depa po absolvování jednoho okruhu. Při zpomalení dbá na to, aby neohrozil nebo neomezil další soutěžící plavidla.
11.3 Čluny určené hlavním rozhodčím mohou být znovu po ukončení závodu technicky prohlédnuty.

§ 12 - Tresty

12.1 Účastnící závodu se zavazují k souhlasu s následujícími tresty v případě těchto provinění:
- poškození bóje - peněžitá sankce dle hodnoty bóje
- předčasný start - odpočet 1 kola z celkového počtu jím ujetých kol v dané rozjížďce
- podjetí bóje - odpočet 1 kola z celkového počtu jím ujetých kol v dané rozjížďce
- změna směru jízdy nebo jízda v protisměru ve startovním prostoru - odpočet 1 kola z celkového počtu jím ujetých kol v dané rozjížďce
- jakékoli jiné porušení pravidel, vyplutí z depa při vyvěšené červené vlajce bez/proti pokynu rozhodčího, neuposlechnutí pokynu rozhodčích nebo nadmíru agresivní a nebezpečná jízda ohrožující další závodníky nebo diváky bude trestána dle uvážení organizačního výboru
12.2 Nejvyšší možný trest uložený organizačním výborem dle uvážení je odpovídající zásah do výsledků závodu (časová penalizace nebo penalizace v podobě odpočtu ujetých kol, přičemž jedno provinění je možné trestat nejvýše odečtem jednoho kola od celkového počtu ujetých kol). Každé provinění se posuzuje a trestá zvlášť.
12.3 Nejvyšší možný trest uložený ředitelstvím závodu je vyřazení z výsledkové listiny závodu a odpovídající peněžitý trest na náhradu způsobené hmotné škody.

§ 13 - Hodnocení závodu

13.1 Podle soutěžních pravidel Race Camp, pravidel ČSVM a ostatních platných pravidel U.I.M..
13.2 V případě rovnosti časů po ujetí všech rozjížděk o celkovém umístění rozhoduje lepší umístění ve druhé rozjížďce.

oddíl C - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

§14 - Záchranná služba

14.1 Na vodní ploše bude připravený minimálně jeden záchranný člun s lékařem a potápěčem. V případě havárie, nebo když se závodník dostane mimo člun do vody, anebo je ohroženo zdraví účastníka závodu, je závod nebo trénink okamžitě zpomalen, případně přerušen a záchranné čluny vyjedou k místu havárie s absolutní předností v jízdě.
14.2 V případě přerušení tréninku závodníci sníží rychlost a vrátí se po dráze do místa depa.
14.3 Při zpomalení závodu nebo tréninku se dává signál závodníkům žlutými vlajkami. Závodníci musí dbát zvýšené opatrnosti, příp. v místě nehody zpomalit tak, aby neohrožovali záchranáře a zachraňovaného.
14.4 Při přerušení závodu se dává signál závodníkům červenými vlajkami. Závodník dbá zvýšené opatrnosti v místě nehody nebo se mu vyhne a vrátí se po vyznačené dráze do depa.
14.5 Volná dráha (konec bezpečnostního omezení) je signalizována zelenými vlajkami, tj. předjíždění je opět v daném sektoru povolené.

§ 15 - Zdravotní stav závodníka, test na alkohol

15.1 Pořadatel může kdykoliv v průběhu závodu závodníka prověřit orientačním testem na alkohol a požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek. Pořadatel má právo nepřipustit závodníka nebo člena jeho týmu na závody v případě zjištění zdravotního stavu, který by mohl ohrozit ostatní účastníky závodu nebo po požití alkoholických nebo omamných látek.
15.2 V případě nehody na závodní dráze bude po skončení rozjížďky proveden orientační test na alkohol všem účastníkům nehody.
15.3 O případném trestu za toto provinění rozhodne ředitelství závodu.

§ 16 - Ekologie - PHM a čerpání: Podle pravidel U.I.M.

16.1 Čerpání ani doplnění PHM či jiných provozních náplní není dovolené v místě spouštění člunů na vodu.
16.2 PHM si zabezpečuje každý účastník závodník samostatně. Organizátor PHM a čerpání nezabezpečuje!
16.3 Každý účastník závodu se zavazuje dodržet protipožární předpisy a protipožární pokyny vydané pořadatelem, pokyny pořadatelské služby a předcházet vzniku požáru!
16.4 Pravidla chování v depu, které jsou pro účastníky závodu závazné, budou vyvěšené v kanceláři závodu.

§ 17 - Bezpečnost člunů

Povinná výbava člunů podle Sportovních a technických předpisů pro sportovní čluny vydaných ČSVM a SPS. Každý člun musí projít úspěšně technickou prohlídkou a musí, mimo povinného vybavení, být vybaven vlečným lanem.

§ 18 – Zodpovědnost

18.1 Organizátor závodu neručí závodníkům, mechanikům ani jiným účastníkům za škody osobní nebo věcné způsobené ve spojitosti s tímto závodem. Podpisem přihlášky na závod se závodník vzdává jakéhokoli nároku na náhradu škody vzniklé v souvislosti s těmito závody vůči organizátorům a pořadatelům závodu. Závodníci a ostatní účastníci se zúčastňují závodu na vlastní riziko!
18.2 Tato pravidla byla schválená výborem pořadatele a VV ČSVM.
18.3 Organizátor závodu si vyhrazuje změnu pravidel podle změny podmínek závodu, přičemž tak bude jednat buď podle svého uvážení, nebo podle doporučení organizačního výboru.  V případě změn budou tyto oznámeny závodníkům nejpozději na rozpravě.

Český svaz vodního motorismu

20.5.2023 -  Roudnice nad Labem

10.6.2023 - Kralupy nad Vltavou

16.9.2023 - Klecany u Prahy

Závody v roce 2023:

Race Camp
csvm1